Regulamin VOUCHER POLISH NATURE

§ 1 Definicje

1. Sprzedawcą Vouchera Polish Nature jest Balsam spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Ostrobramska 101a, 04-041 Warszawa.
2. Voucher Polish Nature jest elektronicznym bonem / środkiem płatności na okaziciela, który umożliwia Klientowi zakup towarów o równowartości bonu w sklepie internetowym www.polishnature.pl, oferowanych przez Balsam Sp. z o. o. Dostępne nominały vouchera to: 100zł, 200zł, 300zł, 400zł, 500zł.
3. Klient​ to osoba, która nabywa od Sprzedawcy voucher w zamian za przekazanie środków pieniężnych. Voucher Polish Nature może zostać zakupiony tylko w sklepie internetowym www.polishnature.pl
4. Konsument to każdorazowy posiadacz Vouchera Polish Nature.
5. Regulamin to niniejszy regulamin Vouchera Polish Nature przygotowany przez Balsam Sp. z o. o. 

§ 2 Postanowienia ogólne 

1. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady nabywania i używania Vouchera Polish Nature Balsam Sp. z o. o.
2. Sprzedawca zobowiązuje się do wydania Konsumentowi Vouchera Polish Nature w zamian za określoną kwotę pieniędzy w polskich złotych, oraz do jego akceptacji jako środka płatności w sklepie internetowym Balsam Sp. z o. o. na stronie www.polishnature.pl. Voucher Polish Nature zostanie dostarczony Konsumentowi drogą elektroniczną, poprzez e-mail na adres wskazany przez Konsumenta.
3. Zakup Vouchera Polish Nature jest możliwy za pośrednictwem sklepu internetowego: www.polishnature.pl.
4. Konsument zobowiązany jest do przekazania Sprzedawcy kwoty pieniężnej równowartości Vouchera Polish Nature, ustalonej podczas dokonywania zakupu.
5. Realizacja Vouchera Polish Nature odbywa się na zasadzie wymiany jego wartości na produkty oferowane przez Sprzedawcę, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Regulaminie.
6. Voucherem Polish Nature nie można zapłacić za inny Voucher Polish Nature. 
7. Voucher Polish Nature może być wykorzystany wyłącznie w sklepie internetowym www.polishnature.pl. 
8. Voucher Polish Nature nie może być wymieniony na gotówkę, ani w całości, ani częściowo i nie podlega zwrotowi Sprzedawcy, chyba że w okolicznościach opisanych w punkcie V 1.
9. Użycie Vouchera Polish Nature będzie uznane za prawidłową transakcję nawet w sytuacji, gdy Konsument uzyska voucher w sposób nieuprawniony.
10. Voucher Polish Nature pozostaje ważny i gotowy do użycia przez okres trzech miesięcy od daty jego aktywacji w sklepie internetowym www.polishnature.pl.
11. Aktywacja Vouchera Polish Nature ma miejsce w momencie zaksięgowania wpłaty na koncie Sprzedawcy.
12. Voucher Polish Nature jest środkiem płatniczym na okaziciela. Osoba posiadająca Voucher Polish Nature ponosi wyłączną odpowiedzialność za jego właściwe wykorzystanie.
13. Zakup Vouchera Polish Nature nie podlega zniżkom i promocjom.

§ 3 Voucher Polish Nature - zasady korzystania

1. Voucher Polish Nature może być realizowany w sklepie internetowym www.polishnature.pl tylko i wyłącznie po jego opłaceniu i aktywacji.
2. Aby wykorzystać Voucher Polish Nature w sklepie internetowym www.polishnature.pl, podczas składania zamówienia należy wprowadzić jednorazowy, unikalny kod, który jest dostarczany drogą elektroniczną Klientowi / Konsumentowi przy zakupie vouchera.
3. Gdy wartość zakupów przekracza wartość zakupionego Vouchera Polish Nature, Konsument jest zobowiązany do uiszczenia różnicy ceny za pomocą dostępnych metod płatności oferowanych przez Sprzedawcę na stronie www.polishnature.pl.
4. Pozostałe na Voucherze Polish Nature środki pieniężne nie podlegają zwrotowi lub wymianie na gotówkę.
5. Konsument ma możliwość skorzystania z Vouchera Polish Nature tylko raz. Nie istnieje opcja doładowania, czy ponownej aktywacji kodu.
6. Sprzedawca odmówi realizacji Vouchera Polish Nature w poniższych sytuacjach:
a) Gdy upłynie termin ważności Vouchera Polish Nature (3 miesiące po aktywacji).
b) W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych problemów technicznych, które uniemożliwią realizację Vouchera Polish Nature (np. z powodu awarii systemu informatycznego Sprzedawcy lub innych niezależnych od Sprzedawcy czynników).
7. Konsument może użyć jednorazowo kod vouchera podczas jednej transakcji, niezależnie od wartości Vouchera Polish Nature i środków, które pozostały na koncie Vouchera.

§ 4 Voucher Polish Nature - rozliczenia i reklamacje 

1. Klient po zakupie Vouchera Polish Nature otrzymuje od Sprzedawcy:
a) Po zaksięgowaniu wpłaty na konto Sprzedawcy, potwierdzenie zakupu Vouchera Polish Nature w formie elektronicznej na wskazany adres e-mailowy wraz z unikalnym, jednorazowym kodem i potwierdzeniem jego nominalnej wartości.
2. Klient / Konsument ma prawo do skontaktowania się w sprawie Vouchera Polish Nature ze Sklepem internetowym na adres e-mail: kontakt@polishnature.pl lub poprzez kontakt telefoniczny z Biurem Obsługi Klienta od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 – 18:00 pod numerem telefonu: +48 538 318 815.
3. Reklamacje można składać poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: kontakt@polishnature.pl z zawarciem opisu zgłaszanego problemu.

§ 5 Zwrot Vouchera Polish Nature oraz Produktów, za które zapłacono Voucherem Polish Nature

1. Klient ma możliwość rezygnacji z umowy zakupu Vouchera Polish Nature w ciągu 14 dni od daty jego otrzymania, pod warunkiem, że Voucher Polish Nature nie został jeszcze użyty przed upływem 14-dniowego okresu. W sytuacji, gdy choćby część środków została już użyta, Klient nie ma prawa do odstąpienia od umowy zakupu Vouchera Polish Nature w żadnej innej formie.
2. Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/formularze/.
3. Klient otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia żądania przez Konsumenta.
4. Zwrot Vouchera Polish Nature, wydanego w formie elektronicznej następuje poprzez pisemnie wysłanie wypełnionego formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Sprzedawcy oraz przesłanie go na adres e-mailowy kontakt@polishnature.pl. Zwrot płatności nastąpi przelewem, za zgodą Klienta, na podany przez niego rachunek bankowy. 
5. W przypadku zwrotu produktów zakupionych w Sklepie internetowym www.polishnature.pl przy użyciu Vouchera Polish Nature, Klient / Konsument otrzyma zwrot równowartości zwracanego produktu na konto bankowe, z którego dokonano płatności za zakup Vouchera Polish Nature. Dodatkowo, Konsument ma również możliwość dokonania wymiany na inny produkt o cenie takiej samej lub wyższej, pod warunkiem, że ureguluje różnicę cenową.

§ 6 Postanowienia końcowe

1. Klient / Konsument, dokonując zakupu i aktywacji Vouchera Polish Nature jednocześnie wyraża swoją zgodę na zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje go w pełni i zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich jego postanowień.
2. Voucher Polish Nature nie podlega wymianie na: gotówkę/zwrot środków na kartę płatniczą/kredytową lub konto, z wyjątkiem sytuacji określonych w punkcie V 1.
3. Należy zaznaczyć, że wydanie Vouchera Polish Nature nie jest uważane za transakcję opodatkowaną podatkiem od towarów i usług (VAT) zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.
4. Voucher Polish Nature, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, nie jest uważany za elektroniczny instrument płatniczy ani elektroniczną kartę płatniczą. Voucher Polish Nature jest formą elektronicznego bonu towarowego.
5. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały​ zastosowanie przepisy dotyczące znaków legitymacyjnych na okaziciela. 
6. Treść niniejszego Regulaminu jest udostępniona w sklepie internetowym pod adresem www.polishnature.pl/regulamin-voucher.pl 
7. Sprzedawca ma obowiązek przekazania Klientowi / Konsumentowi Regulaminu na każde jego żądanie.
8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych powodów. Wszelkie zmiany obowiązują od daty ich wprowadzenia przez Sprzedawcę na stronie internetowej www.polishnature.pl


Data aktualizacji: 18.01. 2024 r.