Regulamin promocji z marką ALBA 1913
§ 1. Definicje
Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
1. Organizator – Balsam sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-384), ul. Dobra 11 /50,
NIP: 5252769406, REGON: 381744870, wpisaną do rejestru przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756434, o
kapitale zakładowym w wysokości 5.000 złotych; e-mail: kontakt@polishnature.pl.
2. Produkt promocyjny – jeden z produktów oferowanych przez Organizatora w sklepie
internetowym www.plishnature.pl w Strefie Premium.
3. Gratis – produkt, który Klient otrzyma w formie prezentu, jednak na fakturze/
paragonie policzony za kwotę 1,00 zł brutto; w związku z tym cena produktu
promocyjnego zostanie pomniejszona o 1,00 zł.
4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności
prawnych, mająca miejsce zamieszkania na terytorium Polski, dokonująca zakupu
produktu w charakterze konsumenta w rozumieniu art. 221 KC (za konsumenta
uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową).
§ 2. Postanowienia ogólne
1. Promocja prowadzona jest na zasadach określonych niniejszym Regulaminem.
2. Promocja prowadzona jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w okresie od
2020-05-…22….., godz. …:19 00 do dnia 2050-06 05…-…, godz. 23:59 lub do
wyczerpania produktów objętych Promocją, w zależności od tego które zdarzenie
nastąpi wcześniej.
3. Promocja ma na celu wypromowanie produktów oraz uatrakcyjnienie zakupów
dokonywanych u Organizatora, przez co przyczynia się do osiągnięcia lub
zwiększenia przychodów przez Organizatora z prowadzonej sprzedaży. Celem
promocji jest umożliwienie zakupienia Produktu promocyjnego razem z Gratisem
możliwie największej liczbie Klientów, z zastrzeżeniem ograniczeń opisanych w § 4
niniejszego Regulaminu.
4. Poprzez przystąpienie do Promocji, Klient oświadcza, iż zapoznał się z treścią
niniejszego Regulaminu i akceptuje jego postanowienia w całości.
§3. Zasady promocji
1. W ramach Promocji, każdy Klient, który w okresie jej trwania, wskazanym w § 2
ust. 2 Regulaminu, zakupi produkty Organizatora ze Strefy Premium dostępne
w sklepie internetowym www.polishnature.pl, za określoną poniżej kwotę, otrzyma
produkt Gratis, którego rodzaj będzie uzależniony od wartości zakupionych
Produktów:
a) wartość zakupionych produktów od 10 zł do 100,00 zł – KREM DO RĄK…ALBA
1913……39zł………………..;
b) wartość zakupionych produktów powyżej 100,00zł – …OLEJEK RATUNKOWY DO
TWARZY ALBA 1913. 99zl……………..;
2. Wskazane powyżej wartości nie obejmują kosztów dostawy zamówionych
produktów.
3. Promocją objęte są wszystkie produkty oferowane przez Organizatora w Strefie
Premium za pośrednictwem sklepu internetowego www.polishnature.pl.
4. W celu skorzystania z Promocji oraz otrzymania Gratisu, Klient zobowiązany będzie
złożyć zamówienie, o wartości wskazanej w § 3 ust. 1 Regulaminu, poprzez dodanie
do koszyka wybranych produktów objętych Promocją oraz dostępnych w sklepie
internetowym www.polishnature.pl. Aby Klient mógł otrzymać Gratis, złożone
przez Klienta zamówienie musi zostać zakończone oraz zatwierdzone w terminie
wskazanym w § 2 ust. 2 Regulaminu, poprzez kliknięcie „Kupuje i płacę” w sklepie
internetowym www.polishnature.pl.
5. Promocja łączy się z innymi promocjami.
§ 4. Ograniczenia akcji promocyjnej
1. Ilość produktów dostępnych w niniejszej promocji jest ograniczona.
2. udziela się dodatkowych rabatów w przypadku zakupu produktów objętych
promocją.
3. W przypadku skorzystania z prawa zwrotu produktu promocyjnego, zwrotowi
podlega także Gratis.
4. Powyższe założenia w żaden sposób nie ograniczają praw Klienta do odstąpienia od
umowy zawartej na odległość, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach
konsumenta.
5. Z uwagi na definicję Klienta zawartą w § 1 ust. 4 niniejszego Regulaminu, nie
można wziąć udziału w promocji na podstawie zakupu, który nie jest dokonywany w
charakterze konsumenta.
§ 5. Reklamacje
1. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać: imię, nazwisko i adres do
korespondencji osoby składającej reklamację, jak również opis podstawy
reklamacji.
2. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia
otrzymania reklamacji.
3. O wyniku rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie powiadomiony informacją
zwrotną, która zostanie przesłana Klientowi w zależności od wybranej przez Klienta
formy złożonej reklamacji, na piśmie lub na adres poczty elektronicznej, z którego
została zgłoszona reklamacja.
4. Przy rozpatrywaniu reklamacji, Organizator opiera się na treści niniejszego
Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego. Niezależnie od
możliwości wszczęcia postępowania reklamacyjnego, Klientowi przysługuje prawo
dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym oraz prawo do pozasądowego
rozstrzygania sporów
§ 6. Ochrona danych osobowych
1. Dane osobowe Klientów są przetwarzane w celu przeprowadzania promocji opisanej
w niniejszym Regulaminie. Dane osobowe Klientów, którzy złożyli reklamację
dotyczącą promocji są przetwarzane w celu rozpatrzenia ich reklamacji.
Administratorem danych osobowych Klientów jest Organizator.
2. W pozostałym zakresie do przetwarzania danych osobowych Klientów na potrzeby
przeprowadzenia promocji znajdują zastosowanie zasady przetwarzania danych
osobowych przy korzystaniu ze strony internetowej www.polishnature.pl, które są
dostępne na https://polishnature.pl/polityka-prywatnosci/.
§ 7. Postanowienia końcowe
1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 2020-05-….
2. Regulamin będzie dostępny w okresie trwania promocji w siedzibie Organizatora
oraz na Stronie internetowej: www.polishnature.pl.
3. W przypadku, gdy jest to konieczne dla realizacji celu promocji oraz ochrony praw
innych Klientów do skorzystania z promocji, Organizator ma prawo prowadzić
postępowanie wyjaśniające, aby usunąć ewentualne wątpliwości co do tożsamości
osoby składającej zamówienie, związku zamówienia z prowadzoną działalnością
gospodarczą, autentyczności danych osobowych podanych w zamówieniu, czy też
zgodności postępowania osoby składającej zamówienie z niniejszym Regulaminem.
Organizator może zwłaszcza zwrócić się do osoby, która złożyła zamówienie, o
podanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania dodatkowych informacji i/
lub złożenia oświadczeń związanych z udziałem w niniejszej promocji, np.
dotyczących tego, czy zakup rzeczywiście został dokonany w celu niezwiązanym
bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w promocji osób, co do
których stwierdzono, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, naruszenie
postanowień niniejszego Regulaminu.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, gdy konieczność jego
zmiany wynikać będzie z czynników niezależnych od Organizatora. Zmiany zostaną
opublikowane poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora.
6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają
obowiązujące przepisy prawa, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulamin
sklepu internetowego znajdującego się na stronie https://polishnature.pl/
regulamin/.
7. Niniejsza promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym, których wynik
zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z
dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.